InfoScale Storage

VV2.InfoScale Storage VV2 B6 B
VeritasInfoScale Storage

產品型號
 
適用對象
 
建議售價 (未稅)
 InfoScale Storage   大型企業、中小企業   NT$--

整合式軟體導向儲存解決方案
     使用最適於應用程式(SmartIO) 及 DAS (Direct-Attached Storage) 水平擴充伺服器,再配合具有高可用性和彈性的SSD/FLASH,達到更優異和可預期的系統效能
 
更多Veritas產品  更多儲存管理產品
  業務代表資訊:

 【台北】
   陳小姐 (02)2656-5711  cathy.chen@zerone.com.tw
   賴小姐 (02)2656-5712  anne.lai@zerone.com.tw
  (內勤業務)


   黃小姐 (02)2656-5715  mari.huang@zerone.com.tw
   郭小姐 (02)2656-5708  tiffany.kuo@zerone.com.tw
  (內勤業務)


   王小姐 (02)2656-5676  eva.wang@zerone.com.tw
   王小姐 (02)2656-5706  wmichelle@zerone.com.tw
  (內勤業務)


 【台中】
   (04)2373-0908#551 康小姐  vivian.kang@zerone.com.tw
   (04)2373-0908#558 蔡小姐  monica.tsai@zerone.com.tw
   (04)2373-0908#557 郭小姐  maggie.kuo@zerone.com.tw


 【高雄】
   (07)535-3773#505  陳小姐  grace.chen@zerone.com.tw
   (07)535-3773#506  陳先生  sam.chen@zerone.com.tw
   (07)535-3773#511  陳小姐  phaebe.chen@zerone.com.tw