InfoScale Storage

VV2.InfoScale Storage VV2 B6 B
VeritasInfoScale Storage

產品型號
 
適用對象
 
建議售價 (未稅)
 InfoScale Storage   大型企業、中小企業   NT$--

整合式軟體導向儲存解決方案
 
     使用最適於應用程式(SmartIO) 及 DAS (Direct-Attached Storage) 水平擴充伺服器,再配合具有高可用性和彈性的SSD/FLASH,達到更優異和可預期的系統效能
 
更多Veritas產品  更多儲存管理產品
  業務代表資訊:(02)2656-5710 金小姐